ДГ "Мир"
Детска градина в град Дунавци

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

ДГ „Мир“, гр. Дунавци и филиал „Звънче“, гр. Видин участва от стартирането на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ през месец септември 2019г. Започнахме работа по Дейност 2 – „Организиране и провеждане на дейностите за педагогическа, психологическа и социална подкрепа“ и по-точно – назначаване на допълнителен педагогически и непедагогически персонал", като бяха назначени: 1 образователен медиатор и 2 помощник-възпитатели. От 02.2020г. ДГ „Мир“, гр. Дунавци и филиал „Звънче“, гр. Видин се включи и в Дейност 2 – „Обезпечаване на средствата за изплащане на такси на деца в детските градини“ и работата по тази дейност приключи с отпадането на таксите за децата в детските градини от 01.04.2022г. От 01.07.2023г. преминахме в Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Работата по тези проекти за нас е изключително полезна. Допълнителният персонал, който ни осигурява проекта е огромна подкрепа при работата с децата и родителите. Служителите – образователният медиатор и двамата помощник-възпитатели участват дейно в подкрепата на децата и родителите. Те участват във всички ежедневни и образователни дейности в групите. Работят с голямо желание и ентусиазъм, с огромна грижа и внимание към всяко дете. Безценна е тяхната помощ в групите. Имат желание да продължават да работят в сферата на предучилищното образование и дори повишават своята квалификация.