ДГ "Мир"
Детска градина в град Дунавци

Интегриран подход за социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин

                                                        СЪОБЩЕНИЕ

Относно удължаване срока по Проект BG05M9OP001-2.056-0025-C01

„ Интегриран подход за социално – икономическа интеграция на уязвими групи в Община Видин“

 

Срокът на договора по проекта е до 30.09.2023г ,но посредством сключеното допълнително споразумение , срокът на договора се удължава до 30.11.2023г.

Причини за изменението :

  1. Необходимост от промени, предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора, без изменение на предмета на поръчката или рамковото споразумение / чл. 116 ,ал.1 т.1 от ЗОП/