ДГ "Мир"
Детска градина в град Дунавци

Мисия и визия

Мисията на ДГ"Мир" и филиал "Звънче" е:

Да реализира основните принципи и цели на ЗПУО- успешно възпитание, обучение и социализация на всяко дете в партньорство с родителите.

Да създава благоприятна среда за интелектуално, емоционално , социално ,духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта ,потребностите и интересите му.

 

Визия на ДГ "Мир" и филиал "Звънче":

Детското заведение да се превърне в образователна институция с европейско лице и значимост, разпознаваема в национален мащаб, отличаваща се с устойчиво и динамично развитие и конкурентоспособни учители.